Maří Magdaléna.

Jmenovala se Marie a pocházela z Magdaly (město na břehu Genezaretského jezera). Narodila se někdy kolem roku Ježíšova narození. Často citovaná legenda o ní vypráví, že byla velkou hříšnicí a až setkání s Kristem ji napravilo. Magdalena je vlastně latinské přídavné jméno a znamená „magdalská“, tedy „ta, která pochází z Magdaly“. O tomto městě se jeden ze starých židovských textů zmiňuje jako o hnízdu neřesti, které zničí Bůh. To je tedy další z vysvětlení obecně známé špatné pověsti Maří Magdaleny.
Jisté je, že v Magdaleně získal Ježíš oddanou a nesobecky věrnou průvodkyni. Od prvního setkání jej doprovázela. Naslouchala jeho slovům, doprovázela jej na Křížové cestě, byla přítomná jeho smrti a stála pod křížem se dvěma dalšími ženami ( Marií a Mariinou sestrou), když už všichni odešli (Jan 19,25). Později, když šla jeho mrtvé tělo pomazat a nalezla jeho hrob prázdný, byla první, které se Kristus po svém zmrtvýchvstání zjevil a pověřil právě ji, aby podala apoštolům zprávu o této události (Jan 20,1-18)
Další rozpory ohledně Marie Magdalské vznikly při nálezu apokryfních (nekanonizovaných) svitků po 2. světové válce v Horním Egyptě. Jsou čtyři a pocházejí z doby přibližně o století pozdější, než byla napsána i oficiální evangelia tvořící Nový zákon (konec 1. století). Jsou to Rozhovor se Spasitelem, Tomášovo , Filipovo a Mariino evangelium. Ve všech těchto apokryfech se uvádí, že Marie byla nejoblíbenější Ježíšovou učednicí. Kristus často dával ostatním za příklad její vzdělanost a rychlost správného úsudku. Židé zvyklí na poslušnost žen, které   nepovažovali za sobě rovné a už vůbec nenaslouchali jejich názorům, to dost nelibě nesli. Nejvíce ji odsuzoval Petr, který se ji prý pokoušel z Ježíšova okruhu vypudit. Ježíš se jí však ostře zastal a prohlásil, že neexistuje důvod, proč by žena nemohla chápat jeho učení stejně jako muž a proč by je nemohla předávat jiným.
Na úvahy o tom, že Marie Magdalena byla Ježíšovou manželkou či milenkou a porodila jeho dítě, které je oním legendárním Svatým grálem je však nutno pohlížet jako na možná zajímavé, ale přece jen literární konstrukce, které nemají oporu v dostupných pramenech.
Díky legendám se stala Maří Magdalena patronkou mnoha řemesel a živností. Nejvíce se k ní dozajista utíkají zkroušené kajícnice a svedené ženy, ale je také patronkou holičů (na základě evangelijního textu, že drahým olejem pomazala a svými vlasy osušila nohy Ježíše Krista). Bývá zobrazována s mastí nebo s alabastrovou skřínkou.

Svátek Svaté Marie Magdaleny je 22. července. O jejím svátku se doporučovalo stříhat vlasy zvláště těm, kteří chtěli, aby vyrostly ještě delší. V den tohoto svátku se nemělo koupat, protože se věřilo, že by koupajícího stáhly pod vodu její dlouhé vlasy. Neuzavírali se sňatky – sňatek uzavřený v tento den přinášel smůlu.
Její jméno je rozšířeno po celém světě. U nás se dříve vyslovovalo i Majdalena, z tohoto tvaru vznikla moravská Majolenka, což je hezká a zdravá dívenka, děvče jako lusk. Dříve bychom mohli slyšet také krásnou podobu Maří Magdalena, hojně rozšířena je i domácká forma Magda. Z Magdaleny patrně vznikly i Lenka a Alena.