Stanovy

Občanské sdružení na záchranu kostela sv. Maří Magdalény ve Velharticích, z.s.

 

 

čl. 1

Základní ustanovení

1.      Název: Občanské sdružení na záchranu kostela sv. Maří Magdalény ve Velharticích, z.s. (dále jen „spolek“)

2.      Sídlo: č. p. 199, 341 42 Velhartice

3.      IČO: 265 72 303

 

4.      Spolek je právnickou osobou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
s právem vystupovat v právních vztazích svým jménem, s právní a majetkovou
odpovědností z těchto vztahů vyplývající.

 

 

čl. 2

Účel a činnost spolku

 1. Účelem spolku je zejména:

·         zvelebování, ochrana a péče o kulturní památku kostela sv. Maří Magdalény ve Velharticích;

·         propagace této kulturní památky.

 

 1. Výše uvedených účelů bude spolek dosahovat zejména:

·         získáváním informací o zdrojích finančních prostředků;

·         získáváním finančních prostředků na obnovu pomocí příspěvků, darů, sbírek a dotací;

·         pořádáním kulturních, společenských akcí a benefičních koncertů ve prospěch záchrany kostela, jejichž cílem není výdělečná činnost;

·         rozvíjením spolupráce s organizacemi i mimo území ČR, spolupráce s dalšími subjekty s podobným zaměřením v zájmu realizace cílů spolku;

·         organizací veřejných sbírek;

·         zapojováním občanské společnosti do této problematiky;

·         propagační a popularizační činností, vydáváním prospektů, publikací a jiných předmětů, zajišťující finanční prostředky, která není výdělečnou činností ani řádným výkonem určitého povolání.

 

 

čl. 3

Vznik a zánik členství

 1. Členem spolku se může stát kterákoli fyzická a právnická osoba, které souhlasí se zněním stanov spolku a s cíli a podá písemnou přihlášku výkonnému výboru spolku.
 2. Členství vznikne na základě rozhodnutí výkonného výboru.
 3. Členství zaniká rozhodnutím výkonného výboru, dále také

·         na základě vlastní žádosti člena;

·         vyloučením člena spolku rozhodnutím výkonného výboru za hrubé porušení stanov;

·         úmrtím fyzické osoby nebo zrušením právnické osoby;

·         zánikem spolku.

 

 

čl. 4

Práva a povinnosti členů spolku

 1. Člen spolku má právo:

·         účastnit se činnosti spolku, volit a být volen do orgánů spolku;

·         předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku pokud budou v souladu se zájmy a záměry spolku;

·         podílet se na praktické činnosti spolku;

·         nahlížet do účetních dokladů a být pravidelně informován o správě majetku spolku;

·         při hlasování  má právo jednoho hlasu.

 

 1. Člen spolku má povinnost:

·         dodržovat stanovy spolku a rozhodnutí orgánů spolku;

·         vykonávat svěřené funkce v orgánech spolku;

·         plnit usnesení orgánů spolku;

·         propagovat a prosazovat zájmy spolku mezi občany, ve vztahu k orgánům státní správy, podnikatelským subjektům, občanským iniciativám a dalším třetím osobám;

·         povinnosti členů spolku mohou být u jednotlivých akcí a aktivit dále upraveny na základě rozhodnutí výkonného výboru.

 

 

čl. 5

Orgány spolku

1.      Orgány spolku jsou:

·         výkonný výbor, jako orgán nejvyšší;

·         předsednictvo, jako kolektivní statutární orgán.

 

2.      Výkonný výbor je nejvyšším orgánem spolku. Výkonný výbor má 3 členy. V případě úmrtí nebo odstoupení z funkce si původní členové výkonného výboru kooptují nové členy.

3.      Výkonný výbor svolává k zasedání předseda nebo místopředseda nejméně jedenkrát do roka. Výkonný výbor se svolává pozvánkou zaslanou členům na adresu bydliště/sídla.

4.      Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání výkonného výboru. Pozvánka musí být zaslána nejméně 10 dní před konáním zasedání výkonného výboru.

5.      Předseda nebo místopředseda jsou povinni svolat výkonný výbor z podnětu nejméně 2/3 členů spolku starších 18 let. Nesvolá-li v tomto případě předseda nebo místopředseda výkonný výbor do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání výkonného výboru sám.

6.      Zasedání výkonného výboru může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.

7.      Do působnosti výkonného výboru náleží zejména:

·         rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení;

·         rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu, sídla a symboliky spolku;

·         ze svého středu volit/odvolávat členy předsednictva;

·         schválení výsledku hospodaření;

·         rozhodování o dispozicích s majetkem spolku;

·         určení hlavních směrů činnosti spolku;

·         schvalování výše a splatnosti členských příspěvků.

8.      Výkonný výbor je usnášeníschopný za přítomnosti všech členů výkonného výboru.

 1. Výkonný výbor rozhoduje prostou většinou hlasů všech svých členů. Každý z členů má při hlasování jeden hlas, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

 

 1. Předsednictvo je kolektivním statutárním orgánem spolku. Předsednictvo má dva členy, a to předsedu a místopředsedu. Předseda a místopředseda zastupují spolek navenek každý samostatně. Předseda a místopředseda jsou voleni/odvoláváni ze středu výkonného výboru na pětileté funkční období. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí předseda nebo místopředseda svůj podpis.

 

 

čl. 6

Hospodaření spolku

 1. Majetek spolku činí dotace, dary, odkazy, granty, sbírky a výnosy z vedlejší hospodářské činnosti, která není výdělečnou činností. (např. dobrovolné vstupné na akce pořádané spolkem, příp. vydávání informačních letáků).
 2. Spolek sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet je sestavován na příslušný kalendářní rok a vyúčtování výsledků hospodaření se provádí do tří měsíců po skončení kalendářního roku. 
 3. Spolek vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o svých příjmech a výdajích podle platné právní úpravy v ČR.

 

 

čl. 7

Zánik spolku

 1. Spolek zaniká sloučení s jiným spolkem obdobného zaměření a to rozhodnutím 2/3 většiny přítomných členů.
 2. Spolek zaniká výmazem spolku ze seznamu spolků.
 3. V případě zániku spolku je jeho majetek převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. Výběr této právnické osoby je dán rozhodnutím výkonného výboru spolku.

 

 

čl. 8

Pravidla změn stanov

 1. Stanovy spolku lze doplňovat a měnit pouze usnesením všech členů výkonného výboru.
 2. Návrhy a změny nebo doplnění stanov vyžadují písemnou formu a musí být zaslány předsedovi spolku.
 3. Po změně nebo doplnění stanov předseda spolku do 15 dnů ode dne schválení dodatku požádá o registraci změny MV ČR.

 

Tyto stanovy byly schváleny výkonným výborem dne 27. 10. 2017

 

Ve Velharticích dne 27. 10. 2017

 

 

 

 

……………………………                                                                    ……………………………

        Jan Löffelmann                                                                                      Ludmila Hajšmanová
                    Předseda                                                                                               Místopředseda